باید ایستاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و گر بیگاه به در کوفتنت ....

سلام به همگی دوستانی که بر این کوجه باغ گذر می کنند . جند صباحی است که فرصت نوشتن فراهم نبود خدا را شکر که بار دیگر مجالی دست داد تا این بار از دور دست ها از لندن برایتان مطلب بنویسم .

                                                                دوستار همگیتان - شاطری

                                                                         ٢٠١١/٠۶/١٣