صنعت جهانگردی:

نیک می دانیم جهانگردی گسترده ترین صنعت خدماتی است...
تردیدی نیست که همهء کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... ، به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از بهینه سازی این صنعت پویا و خدماتی در کشورهای متبوع خود هستند. از همین رو با نگاهی جستجوگر در می بابیم که تلاش کشورها بر دو زمینهء رشد و پایداری استوار است . به دیگر بیان این دو مسئله کانون انتظاری است که همه، از جمله ما، از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جهانگردی داریم اما این باور نیز وجود دارد که موفقیت های جهانگردی را نمی توان تنها به اتکای اعداد و ارقام سنجید، بلکه باید آن را با توجه به بهبود کیفیت زندگی و حفظ فیزیکی محیط ارزیابی کرد . بی تردید مسائل مربوط به بهبود کیفیت، که آیندهء جهانگردی در گرو آن است، در کانون و قلب پایداری قرار دارد . بهبود کیفیت می بایست در همهء عرصه ها و ارکان و اجزای تشکیل دهنده جهانگردی مانند بهبود کیفیت حمل و نقل، میهمان پذیری و میهمان داری ، محل اقامت ،... و محصولات و خدمات قابل ارائه ، ایجاد شود. 
برای انجام این مهم و دست یازیدن به اهداف رشد و پایداری و مسائل حاشیه ای پژوهش های جهانگردی و رویکرد به آن نقش بسیار حیاتی داشته و گریزناپذیر می نماید.
مردم به دلیل های متعدد و مختلفی به مسافرت می روند. بیشتر لغت نامه ها واژهء ساده مسافرت Travel را عمل جابجایی تعریف کرده که البته در مفهوم جهانگردی عمل جابه جایی به خارج از جامعه برای تجارت یا تفریح و نه برای انجام کار روزمره یا تحصیل. برای اینکه مسافرت نوعی صنعت به حساب آید، باید در سایهء این گونه فعالیت ها نوعی ارزش اقتصادی ایجاد شود .
سازمان جهانی جهانگردی  W.T.O راهی را برای ارائه تعریفی عمومی از جهانگردی نشان داده است
1- Tourism ( جهانگردی ): به عمل فردی که به مسافرت می رود و در آن مکان که خارج از محیط زندگی وی است برای مدتی کمتر از یک سال جهت تفریح، تجارت و دیگر هدفها اقامت نماید.
2-Tourist( جهانکرد ) - بازدید کننده یک شبه : کسی که حداقل یک شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید ، به سر برد.
3-Same Day Visitor گردشگر یک روزه ( جهانگرد) : گردشگری که شب را در یک اقامتگاه عمومی یا خصوصی در محل مورد بازدید به سر نمی برد ( مسافرت یک روزه )
4- Visitor بازدید کننده : کسی که به محلی غیر از محل زندگی خود به مدتی کمتر ازدوازده 12 ماه مسافرت کند و هدف از ماندنش کسب درآمد، در آن محل سفر کرده، نباشد.
5- Traveler مسافر: کسی که بین دو یا چند مکان سفر کند. 

ـ برگرفته شده از کتاب جهانگردی در چشم اندازی جامع

/ 0 نظر / 8 بازدید